ഈ ഗാനം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കും അത്രയ്ക്ക് അർത്ഥവത്തുള്ളതാണ് ഈ ഗാനം

109 Views
Published
ALBUM : HITHAM
MUSIC AND LYRICS : FR.SHINTO EDASERRY
SINGER : WILSON PIRAVOM
A crying song from malayalam christian album.
Please watch more videos : https://www.youtube.com/user/KIDSBEGOOD

Please like face book page :https://www.facebook.com/Vachanam-Audios-1469385623309677
please like twitter :https://twitter.com/jifin275
please watch blog : http://vachanamaudios.blogspot.com.au/
Youtube more videos :
https://www.youtube.com/watch?v=qKiJDyFqGlw
https://www.youtube.com/watch?v=9lB70rqhUAY
https://www.youtube.com/watch?v=FWqJ7PUFicw
Category
Malayalam