ജോലിക്കു മുൻപ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടുകളും # Christian l songs malayalam before job

96 Views
Published
ജോലിക്കു പോകുന്നതിനു മുൻപ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടുകളും .
I hope you all love this wonderful malayalam prayer and songs before going for ajob or work
Please watch more videos : https://www.youtube.com/user/KIDSBEGOOD

Please like face book page :https://www.facebook.com/Vachanam-Audios-1469385623309677
please like twitter :https://twitter.com/jifin275
please watch blog : http://vachanamaudios.blogspot.com.au/
Youtube more videos :
https://www.youtube.com/watch?v=qKiJDyFqGlw
https://www.youtube.com/watch?v=9lB70rqhUAY
https://www.youtube.com/watch?v=FWqJ7PUFicw
Category
Malayalam